Usta Kadınlar APP info

Kurulduğumuz günden bu yana Usta Kadınlar olarak özellikle hak temelli kadın istihdamının güçlenmesi için sağlam adımlarla kadın girişimcilerimizin yanındayız.

İl, ilçe, köy köy gezdiğimiz tüm yerlerde el emeği göz nuru yapılan tüm işleri izlerken gurur duyduk, neden bizimde bir parça tuzumuz olmasın dedik ve artık tüm kadınlarımızın yaptıkları el işlerinin sergileneceği bir platform hazırladık..

Sizleri sınırları birlikte aşmaya davet ediyoruz.

Hadi tüm emeklerimizi artık evden çıkarma zamanı.. Şimdi değilse ne zaman?

MİSYONUMUZ

Kadın girişimcilerimizin, ev hanımlarımızın ürettikleri tüm ürünleri pazara sunmasına imkan sağlamak ve bu yolda doğru adımlarla ilerlemek.

VİZYONUMUZ

Usta Kadınlar olarak; kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını ve kendi ayakları üzerinde daha güçlü durmalarını hedefliyoruz. Eşitlikçi bir toplumsal yapının inşası ile kadının sosyal ve ekonomik hayata daha aktif çalışmalar yapması, evinde ailesine ürettiği ürünleri ya da hizmeti tüm Türkiye’de ihtiyacı olan herkese ulaştırmasını istiyoruz. Hayallerinin hayatları olduğu bir dünya mümkün. Hep büyüklerimizden şöyle bir cümle duyarız ‘Sizin yerinizde olsaydım ya da sizin zamanınızda doğsaydım.’. Zamanı geri çeviremeyiz fakat imkanlarımızı onlar için kullanabiliriz. Türkiye’de her kadın aynı imkana sahip olmadığı için ve kendi parasını kazanamadığı için birçok ihtiyaçlarından ve isteklerinden mahrum kalabiliyor. Bizler onlar için gerekirse köy köy dolaşacağız ürünlerini tanıtıp pazarlama desteği sağlayacağız. Uzman ekibimiz gerek ürün, hizmet gerek sosyal medya konusunda birebir yardımcı olacaklar. Usta Kadınlar Ekibi olarak bu konuda çok heyecanlıyız. Ekim ayında tekrar lansmanı yapılacak olan web sitemizin açılışına üreten, emek veren bütün kadınlarımızı bekliyoruz.

Ürünün yanısıra hizmet sektöründe de kadınlarımızla birlikteyiz. Şoför, yaşam koçu, özel öğretim, temizlik görevlisi, diyetisyen, hasta bakıcı ve daha bir çok alanda kadının kadınla dayanışması için ilk adımı attık. Bütün kadınlarımızın bizlere katılmasını içlerindeki gücün farkına varmalarını istiyor ve bekliyoruz. Sosyal Medya hesaplarından bizlere yazabilir ve destek isteyebilirler.

Read more

Leave a Comment

url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url