PTTBank APP News

PTTBank APP

-Posta çeki hesap bakiyenizi sorgulayabilir, hesap hareketlerini izleyebilirsiniz.

-Posta çeki hesabınızdan başka posta çeki hesabına, isme ve cep telefonuna havale yapabilirsiniz.

-Ibana, Kredi Kartına ve Başka Banka Hesabına Eft yapabilirsiniz.

-Motorlu taşıtlar vergisi ve Trafik cezası ödemelerinizi yapabilirsiniz.

-Araç hasar sorgulama, değişen parça sorgulama ve detay sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

-Kredi Kartı ile HGS bakiye yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

-Anlaşmalı kurumlara ait faturalarınızı ödeyebilirsiniz.

-Hesabınıza ait hesaba havale ve isme havale talimatlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Read more

Leave a Comment

url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url