Btmoon تسوق أونلاين في سوريا APP News

Btmoon تسوق أونلاين في سوريا APP

التطبيق الرائد في الوطن العربي للتجارة الإلكترونية

يقدم عدد كبير من المنتجات للمستهلك من مختلف الفئات ( أزياء , إلكترونيات , أدوات منزلية) و العديد من المنتجات الأخرى

تأسس عام 2018 ليكون رائد في مجال البيع و التسوق الإلكتروني

أولويتنا هي الإرضاء الكامل للمستهلك و تقديم الخدمات الأمثل مع أمكانية الدفع نقدا عند التسليم

جميع المنتجات التي يقدمها الموقع مكفولة و خدمة التبديل مجانية في حال سوء التصنيع

Read more

Leave a Comment

url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url