Bina Academy APP info

App features:

– Course informations

– Enroll into courses

– Check attendances

– Get notifications

Апп-ыг ашиглан:

– Ангиудын мэдээлэл

– Элсэлт, төлбөр

– Ирцийн мэдээлэл

– Зурвас

– Авсан үйлчилгээний түүх зэрэг мэдээллүүдийг авах боломжтой.

Read more

Leave a Comment

url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url