Bafra Kebab Małuszów APP info

Aplikacja do zamawiania jedzenia z restauracji Bafra Kebabw miejscowości Małuszów. Zamawiając jedzenie z naszej aplikacji sprawdzisz aktualne menu oraz promocje. Możesz także zaczerpnąć informacji o godzinach otwarcia lub otrzymać dane kontaktowe do restauracji i wiele więcej.

Read more

Leave a Comment

url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url